AYDINLATMA BEYANI

Pierre Fabre İlaç A.Ş. ve Pierre Fabre Dermokozmetik Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak tarafımıza iletilen tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. 

 

1.    İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Şirket tarafından işlenebilecek kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri kategorileri, aşağıda ilgili kişi grupları ile birlikte belirtilmektedir:

•    Kimlik (çalışan adayı, çalışan, stajyer, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi, sağlık meslek mensupları)
•    İletişim (çalışan adayı, çalışan, stajyer, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi, sağlık meslek mensupları)
•    Lokasyon (çalışan ve stajyer)
•    Özlük (çalışan, stajyer ve tedarikçi çalışanı)
•    Hukuki işlem (çalışan, stajyer, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri)
•    Müşteri işlem (müşteri ve potansiyel müşteri)
•    Fiziksel mekan güvenliği (çalışan adayı, çalışan, stajyer, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi)
•    İşlem güvenliği (çalışan adayı, çalışan, stajyer, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi)
•    Risk yönetimi (çalışan adayı, çalışan, stajyer, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi)
•    Finans (çalışan, stajyer, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri)
•    Mesleki deneyim (çalışan, stajyer ve çalışan adayı, tedarikçi)
•    Pazarlama (müşteri, potansiyel müşteri, tedarikçi)
•    Görsel ve işitsel kayıtlar (çalışan, stajyer, ziyaretçi, hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri, potansiyel müşteri)
•    Değer Aktarımı Bilgileri (Sağlık meslek mensupları)
•    Dernek üyeliği (müşteri)
•    Sağlık bilgileri (çalışan, stajyer, müşteri, tedarikçi çalışanı)
•    Ceza mahkumiyeti (çalışan, stajyer, tedarikçi çalışanı)

 

2.    Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlar için toplanacak ve kullanılacaktır:

a)    İş ilişkisinin sevk ve idaresi,
b)    Sözleşme/iş ilişkisinin kurulması veya ifası, 
c)    Şirketimizin mevzuat kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, 
d)    Şirketimizin güvenliğinin sağlanması veya Şirketimizin meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması, 
e)    İnsan kaynakları ve idari işler operasyonlarının yürütülmesi,
f)    Uzaktan iletişim araçları kullanılarak (örn. telefon, e-mail, görüntülü çağrı vb. sair teknolojik araçlar) kullanılarak tarafınıza yönelik tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
g)    Sağlık meslek mensuplarının Şirket tarafından düzenlenen elektronik bilimsel toplantılar ve ürün tanıtım toplantılarına katılabilmesi, bu konuda onaylarının olması halinde değer aktarımlarının yapılabilmesi,
h)    Global raporlama yapılabilmesi.

 

3.    İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Aşağıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde; kişisel verilerinizi iş ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza, iştiraklerimize, topluluk şirketlerine, tedarikçilere, hizmet ifasında bulunan kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına (Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu dahil) ve/veya diğer ülkelere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarabiliriz. 

Buna ek olarak Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek olan etkinlikler kapsamında seyahat ve organizasyon şirketleri dahil hizmet ifasında bulunan kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, global raporlama yapılabilmesi için ve diğer sebeplerle yurt içi/yurt dışında bulunan grup şirketlerine kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

4.    Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketimizin akdetmiş olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. İlaveten, Şirketimiz yukarıda yer alan meşru amacı doğrultusunda Şirket içinde güvenliğin sağlanabilmesi için; kişisel verileriniz kameralar ile de toplanmaktadır.  

 

5.    Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

 

6.    Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Beyanı’nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 

talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi; yazılı olarak Anel İş Merkezi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No: 5 Kat: 11 34768 Ümraniye - İSTANBUL adresine veya https://www.pierre-fabre.com.tr/tr/contacts.html linkinden ulaşabileceğiniz İrtibat Formu’nu doldurarak iletebilirsiniz. 
 

Kişisel Bilgi İfşası ve Aktarımı

Global Pierre Fabre grubunun bir parçasıyız ve zaman zaman yukarıda belirtilen amaçlar gerektirdiğinde Kişisel Bilgilerinizin bize bağlı işletmelerle paylaşılması gerekecektir . 

Aynı zamanda, size bilgi, ürün veya servis sağlamak üzere, işimizin yürütülmesi ve idaresinde veya Web Sitemizin idaresi ve iyileştirilmesinde bize destek olması için üçüncü taraf servis tedarikçileri de (talimatlarımız doğrultusunda hareket edecek) atayabiliriz. Bu gibi durumlarda, bu üçüncü tarafların Kişisel Bilgilerinize erişmesi gerekebilir . 

Kişisel Bilgileriniz AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) dışındaki diğer Pierre Fabre grup şirketlerine veya servis tedarikçilerine aktarılması durumunda, Kişisel Bilgilerinizin AEA sınırları içindeki düzeyde korunmasını sağlamak için önlemler alırız. Bu önlemlere, AB Komisyonu onaylı Standart Sözleşme Maddeleri’ni kullanarak (güncelleme veya revizyon yapılabilceği için) Veri Aktarım Anlaşmaları yapmak ya da AB-ABD Gizlilik Kalkanı gibi sertifikalar veya uygun durumlarda yeterlik kararları, Bağlayıcı Şirket Kuralları veya AB Veri Koruma Yetkilileri tarafından onaylı Sözleşmeler gibi diğer aktarım mekanizmaları da dahildir. AEA dışındaki diğer Pierre Fabre grup şirketlerine aktarımlarda, AB Komisyonu onaylı Standart Sözleşme Maddeleri’ne dayalı (güncelleme veya revizyon yapılabilceği için), Pierre Fabre kuruluşları arasında aktarımı yapılan Kişisel Bilgileri koruyan grup içi Veri Aktarım Anlaşması uygulamaya koyduk. 

AEA dışına aktarılan Kişisel Bilgilerinizin transfer mekanizması hallında daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz. Bunun için şu adresle iletişime geçin dpofr@pierre-fabre.com

Şirketimizin veya herhangi bir mal varlığımızın ya da iştirakçi şirketlerimizin mal varlığının olası veya fiilî satışı durumunda Kişisel Bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Bu durumda, elimizdeki kullanıcılarımıza ait Kişisel Bilgiler aktarılan mal varlıkları arasında olabilir. 

Kanunlar tarafından bilgi talep edildiğinde veya kendi haklarımızın korunması için böyle bir ifşa gerektiğinde ve/veya bir adli kovuşturmaya, mahkeme kararına, bir kanun koyucunun talebine veya bize sunulan herhangi başka bir yasal süreç kapsamında bilgi taleplerine de cevap veririz.

 

Elektronik yollarla bilgi toplama

Yasal olduğu durumlarda ve gerektiğinde rızanıza tabi olarak, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında sizi bilgilendirmek için elektronik yollarla sizinle iletişime geçebiliriz. Pazarlama iletişimleri almak istemediğiniz takdirde, lütfen e-postalarınızda yer alan ‘üyelikten çık' bağlantısını kullanın veya SMS’teki STOP numarasına mesaj gönderin ya da bizimle doğrudan iletişime geçin; bu şekilde size bilgilendirme gönderimini durdururuz.

 

Kişisel Bilgilerinizin Saklanması

Genel kural olarak Kişisel Bilgilerinizi, toplanma amaçlarını yerine getirmek için gereken süre boyunca saklarız. 

Kişisel Bilgilerinizi, yalnızca sizinle ilişkilerimizi idare etmek için (örneğin, bir hesap açtığınızda, Web Sitemizden bir ürün satın aldığınızda vb.) gereken süre boyunca saklarız.

Bununla birlikte, pazarlama mesajlarımızdan birini aldığınızda itiraz etmediğiniz takdirde, pazarlama amaçlı olarak Kişisel Bilgilerinizi, müşteri değilseniz, aramızdaki son etkileşimden itibaren üç sene boyunca ve müşteri iseniz, tanıtım faaliyetlerimiz boyunca sizinle temasta kaldığımız sürece saklarız.

Güvenlik amaçlı toplanan IP adresleri 10 günden fazla saklanmaz.

Son olarak, rızanıza tabi olarak Sitemize entegre edilmiş çerez ve diğer izleyiciler kullanılarak toplanan bağlantı logları, yürürlükteki kanun ve düzenlemeler uyarınca, on üç (13) ayı aşmayan bir süre boyunca saklanır. Daha fazla ayrıntı için, aşağıdaki “Çerezler” kısmını inceleyin.

Yasal zorunluluklara uymak veya yürürlükteki zaman aşımı gerektirdiğinde bir hakka veya bir sözleşmeye ışık tutması için Kişisel Bilgilerinizi, yukarıda belirtilen sürenin ötesinde arşivde saklayabiliriz.

Kişisel Bilgileriniz artık amaçlarımız veya yasal mecburiyetlerimize veya zaman aşımına karşılık gelen arşivler için gerekli olmadığında, bilgilerinizin tamamen silinmesini veya anonim hale getirilmesini sağlıyoruz.

 

Dış bağlantılar

Web sitesi, üçüncü tarafların sitelerine yönlendiren bağlantılar içerebilir. Bu web sitelerinin gizlilik uygulamalarından Pierre Fabre sorumlu olmadığı için, üçüncü tarafların sitelerinde belirtilen gizlilik politikalarına göz atmanızı tavsiye ederiz. Bu politika yalnızca Web Sitelerimizden veya ticari faaliyetlerimiz sırasında toplanan Kişisel Bilgiler için geçerlidir.

 

Haklarınız

Yürürlükteki kanunlara tabi olarak, Kişisel Bilgileriniz hususunda aşağıdaki hakların bazılarına veya tamamına sahip olabilirsiniz:

 • Kişisel Bilgilerinizin ve bu bilgilerin nasıl ve ne amaçla işlendiğine dair bilgilerin bir kopyasını almak;
 • yanlış Kişisel Bilgileri düzeltmek (eksik kişisel bilgilerin tamamlanması hakkı da dahildir);
 • Kişisel Bilgilerinizi silmek (kısıtlı şartlarda, toplanma veya işleme konma amaçları artık gerektirmediğinde);
 • şu durumlarda Kişisel Bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamak için:

- Kişisel Bilgilerin doğruluğuna itiraz edildiğinde;

- verilerin işlenmesi kanuna aykırı olduğu halde Kişisel Bilgilerin silinmesine itiraz ettiğinizde;

- bizim için artık gerekli olmadığında ancak yasal bir iddia oluşturulması, yürütülmesi veya savunulması için gerektiğinde;

 • rızanıza veya sizinle aramızdaki bir anlaşmaya dayanarak veri işlemeyi gerekçelediğimizde Kişisel Bilgilerinizin bilgisayarca okunabilir formatta üçüncü taraflara (veya size) taşınabilirliğini talep etmek;
 • Vefatınızdan sonra Kişisel Bilgilerinizin nasıl işlenmesi gerektiği veya nasıl kullanılabileceği hakkında genel veya özel talimatlar vermek.
 • istediğiniz zaman telefonla doğrudan pazarlama amaçlı iletişim kurulmasına itiraz etmek; bunun için ücretsiz olarak şu siteye kaydolabilirsiniz: www.bloctel.gouv.fr
 • Kişisel Bilgilerinizi işlememiz için verdiğiniz rızanızı geri çekmek (bu işlemenin rızanıza dayalı olduğu yerlerde);
 • pazarlama amaçlı veri işlenmesine itiraz etmek; 
 • Kişisel Bilgilerinizin üçüncü taraf bir ülkeye veye uluslararası bir organizasyona aktarımına ilişkin uygun teminatların bir kopyasını almak veya görmek.

Yukarıdaki haklara ilaveten, Kişisel Bilgilerinizin, profilleme de dahil (rızanıza aykırı olarak veya sizinle bir anlaşma yapmak için) Pierre Fabre’ın meşru menfaatleri ile gerekçelendirilen biçimde işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır. Kişisel Bilgilerinizi profilleme de dahil, doğrudan pazarlama amaçlı işlediğimiz durumlarda da itiraz etme hakkınız vardır.

Ayrıca verilerin korunması için yerel denetim otoritesine (örneğin, Birleşik Krallık’ta ICO, Fransa’da CNIL veya İspanya’da AEPD) şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Bu hakları kullanmak için lütfen aşağıda verilen bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin. Kimlik kanıtı talep edebileceğimizi ve kanunların izin verdiği durumlarda, örneğin talebiniz açık biçimde asılsız veya aşırı ise ücret talep etme hakkını saklı tuttuğumuzu unutmayın. Talebinize makul bir süre içinde cevap vermeye çaba göstereceğiz.

 

Çerezler

Çerez, cihazınızın sabit diskine veya bir web sitesi sunucusuna yerleştirilebilen küçük bir dosyadır. Yukarıda belirtilen otomatik olarak toplanan bilgilerin bir kısmı için çerez kullanırız. Çerezi kabul etmek zorunda değilsiniz ve hangi çerezi kabul edeceğinizi, tarayıcı ayarlarınızı çerezi reddedecek şekilde değiştirerek seçebilirsiniz. Çerezleri reddetmek için internet tarayıcısının nasıl ayarlanması gerektiği veya çerezlerin cihaza yerleşmesinin nasıl daha iyi kontrol edebileceği gibi konularda daha fazla bilgi için, lütfen şu sayfalara bakın.

Internet Explorer için çerez ayarları 
Firefox için çerez ayarları 
Google Chrome için çerez ayarları 
Safari için çerez ayarları and iOS

Kullandığımız Çerez Türleri

Web sitemizde farklı amaçlar için farklı tipte çerezler kullanılır. Bunlar şu şekildedir: kesinlikle gerekli çerezler, performans çerezleri, pazarlama çerezleri ve işlevsel çerezler. Bazı çerezler, Web sitemize ilave fonksiyon sunmak üzere harici bir üçüncü taraf tarafından sağlanabilir. Bunlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Kesinlikle gerekli çerezler: bunlar, talep ettiğiniz eylemi gerçekleştirebilmek için gerekli çerezlerdir; örneğin oturum açtığınızı tanımlayabilmek gibi. Tarayıcı ayarlarından bu çerezleri engellerseniz, ziyaretiniz sırasında web sitemizin performansını garanti edemeyiz.
 • Performans çerezleri: Web sitemizi daha iyi hale getirmek için kullanılan çerezlerdir, örneğin Web sitemizin kullanım şekillerinin ve nerelerde iyileştirme yapmamız gerektiğinin analizi için. Bu çerezler, ziyaretçilerin Web sitemizi nasıl kullandıklarına dair bilgi toplamak için kullanılır. Toplanan bilgi anonimdir ve ziyaretçi sayısını, ziyaretçilerin ziyaret ettikleri Web Sitesine ve sayfalara nereden geldiklerini içerir.
 • Pazarlama çerezleri: bu çerezler, tanımlanmış bir makine veya başka bir cihaza ilişkin (isimlendilmiş veya başka şekilde tanımlanmış bir şahıs değil), bu makine veya cihaz üzerinden web sitesinde yapılan aktivitelerle (örn. tıklanan reklam bantları, ziyaret edilen alt sayfalar, yapılan aramalar) ilişkili ilgi alanlarına özel doğrultuda tutarlı reklamlar sunmak için kullanılır.
 • İşlevsel çerezler: bu çerezler, genellikle bir kullanıcı olarak yaptığınız bir şeyin sonucu olarak web sitemizin performansını ve işlevselliğini artırır.
 • Sosyal Plugin’lerle Bağlantılı Üçüncü Taraf Sosyal Plugin Paylaşım Çerezleri: Sosyal Eklentilerin entegrasyonu, bu eklentileri sunan tedarikçilerin çerezlerinin saklanmasını sağlar. Bu çerezler, kullanıcılarımızın karşılık gelen sosyal medya ağı ile bilgi paylaşmalarını sağlamanın yanı sıra ağ operatörünün kullanıcıyı tespit etmesini ve kullanıcının profilinde Web Sitesinin kullanımına dair bilgi saklamasını sağlar. 

Aşağıda Web Sitemiz tarafından kullanılan çerezlerin listesini bulabilirsiniz

Çerezlerin Yönetimi ve Silinmesi

Bu bağlantıya tıklayarak sitede kullanılan çerez ayarlarını güncelleyebilirsiniz.

Bu bağlantıya tıklayarak sitede kullanılan çerez ayarlarını güncelleyebilirsiniz.

Adaylar için Gizlilik Politikası

Adaylar için gizlilik politikasını okuyun

Gizlilik Politikasını güncellenmesi

Kanunlardaki ve/veya gizlilik uygulamalarındaki değişiklikleri yansıtmak için zaman zaman bu Gizlilik Politikasını değiştirebiliriz.

İletişim bilgileri

Veri Koruma Görevlisi ile şu adrese yazarak iletişime geçebilirsiniz: dpofr@pierre-fabre.com

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Müşterilerimiz ve kullanıcılarımız için verilerin korunmasını ve veri güvenliğini sağlamak Pierre Fabre olarak birinci önceliğimizdir. 

Bu gizlilik politikası, web sitemizi ziyaret ettiğiniz ve kullandığınız zaman hangi verilerin toplandığını ve nasıl işlendiğini açıklar.Biz kimiz?

Bu Web sitesi (www.pierre-fabre.com), Pierre Fabre S.A, 12, avenue Hoche 75008 Paris (bundan sonra "Pierre Fabre", "Biz", "Bizim” olarak) tarafından işletilir ve aşağıda belirtilen amaçlarla Web Sitesinde sizden toplanabilecek herhangi bir Kişisel Bilginin veri denetleyicisidir. 
Web sitemizi ziyaret ederken Kişisel Bilgilerinizin işlenmesine dair koşulları anlamak için bu Gizlilik Politikası’nı dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. Lütfen sitenin istendiği zaman Pierre Fabre tarafından değiştirilebileceğini unutmayın. En son yapılan revizyon tarihi bu sayfada görüntülenecektir. Düzenli olarak tekrar göz atmanızı öneririz.

  

Hakkınızda topladığımız bilgiler 

Web sitemiz tarafından sağlanan ve tarafınızdan kullanılan servislere, tercihlerinize ve terminalinizin konfigürasyonuna (bilhassa çerez ve diğer izleyiciler esas alınarak) bağlı olarak, Pierre Fabre tarafından toplanan ve işlemden geçirilen sizi ilgilendiren Kişisel Bilgiler (“Kişisel Bilgileriniz”) başlıca şunları kapsar:

Web sitemizi kullanarak kendi isteğinizle şunları kapsayan Kişisel Bilgiler vermektesiniz: soyadınız, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, tercihleriniz ve ilgi alanlarınız ve herhangi bir talep veya şikayete cevap vermek için gereken herhangi bir kişisel detay. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sunucumuz, tarayıcı veya cihaz tarafından oluşturulmuş bazı bilgileri otomatik olarak toplar. Bu bilgilerden bazıları: IP adresi; ziyaret tarihi, saati ve süresi; tarayıcı tipi; işletim sistemi; ve ziyaret edilen sayfalar.

Ayrıca, üçüncü taraflardan, yani herkese açık erişilebilir kaynaklar da dahil olmak üzere üçüncü taraf kaynaklarından da hakkınızda Kişisel Bilgiler alabiliriz.

 

Kişisel Bilgilerinizin işlenme amaçları

Aşağıda, Kişisel Bilgilerinizi kullanma amaçlarımız ve neden bu bilgileri işlememiz gerektiği hakkında genel bir taslak bulacaksınız.

 

İşleme amaçları

Neden Kişisel Bilgilerinizi işlememiz gerekiyor

talep ettiğiniz servis ve ürünleri sağlamak

siparişlerinizin performansı için (sözleşme performansı)

e-posta, iletişim formları ve chat ile gönderdiğiniz soruları cevaplamak

günlük ticari faaliyetlerimizin idaresi için işlenmesi gerektiğinde Pierre Fabre’ın meşru menfaatlerinin takibi

kendi özel alanınızı veya misafir hesabı (müşteri hesabı) oluşturabilmenizi ve ürünlerimizi çevrim içi satın alabilmenizi sağlamak

siparişlerinizin performansı için (sözleşme performansı)

internet üzerinden verebileceğiniz siparişleri idare etmek, teslimatı ve geçerli garantiler

siparişlerinizin performansı için (sözleşme performansı)

ürünlerinizi çevrim içi kaydetmek, ilave servislere erişim;

siparişlerinizin performansı için (sözleşme performansı),

size daha iyi hizmet vermek – örn. mağaza veya iletişim noktası bulmak için;

müşterilere ve potansiyel müşterilere daha iyi hizmet vermek için Pierre Fabre’ın meşru menfaatlerinin takibi

sahtekarlık ve ödeme hatalarını önlemek için, internet üzerindeki ticari işlemlerin güvenliğini sağlamak

müşterilerin Web Sitesinde yaptıkları ticari işlemlerin güvenliğini sağlamak için Pierre Fabre’ın meşru menfaatlerinin takibi

Web Sitemizi ve daha genel anlamda ürünlerimizi ve servislerimizi daha iyi hale getirmek de dahil olmak üzere müşteri ilişkilerini yönetmek ve ideal hale getirmek

müşterilere daha iyi hizmet vermek için Pierre Fabre’ın meşru menfaatlerinin takibi

aşağıdaki “Haklarınız” ve “Çerezler” kısmında belirtildiği gibi itiraz etmediğiniz sürece, Web Sitemizdeki davranışlarınızı analiz ederek tercihlerinizi daha iyi anlamak ve ilgi alanlarınızla aynı çizgide ürünler ve servisler sunmak

müşterilere daha iyi hizmet vermek için Pierre Fabre’ın meşru menfaatlerinin takibi

tekliflerimiz, haber ve etkinlikler hakkında size bilgi göndermek (haber bülteni, davetiye ve diğer yayımlar)

açık rızanız

istatistik oluşturmak

günlük ticari faaliyetlerimizin idaresi için işlenmesi gerektiğinde Pierre Fabre’ın meşru menfaatlerinin takibi

ürünlerimizin kullanımından doğan herhangi bir sorununa ilişkin ilgili yetkilileri haberdar etmek

yasal zorunluluklara uyum

Herkes için iyi yaşam kavramından yola çıkarak, ilhamını tüketiciden ve hastalardan alan yenilikçi çözümler tasarlayıp geliştirerek yaşama özen gösteriyoruz  sağlıktan güzelliğe.