verbindtWettelijke vermeldingen

 

Redactie

Pierre Fabre S.A

Opgenomen als een Franse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk kapitaal van €272 416 657,50 

Opgenomen in het Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) in Parijs onder het nummer B 662.006.170 12

Zone Industrielle de la Chartreuse

81100 Castres

FRANCETel: +33 (0)5 63.62.38.50

Eindredacteur

Marc Alias

Webmaster

Om contact op te nemen met de webmaster, klik HIER

Host

De vennootschap OVH

SAS met kapitaal van 10.069.020 euro, ingeschreven te rue Kellermann 2 - 59100 Roubaix - Frankrijk,

onder het nummer 537 407 926 zetel 2,

waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te rue Kellermann 2 - 59100 Roubaix - Frankrijk

 

Deze algemene voorwaarden bepalen de gebruiksvoorwaarden van de website van Pierre Fabre Group die de gebruiker stilzwijgend geacht wordt te hebben aanvaard door eenvoudigweg de site te bezoeken. Indien u deze voorwaarden niet wenst te aanvaarden, verzoeken wij u de site onmiddellijk te verlaten. Als u wettelijk gezien minderjarig bent in de staat waar u verblijft, verbindt u zich ertoe deze site enkel te raadplegen in het bijzijn van uw ouders of een mentor die de onderhavige voorwaarden vooraf moet hebben aanvaard. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

Doel van de site

Deze site is gemaakt om informatie te geven over het bedrijf, namelijk onze organisatiestructuur, onderzoeksactiviteiten, personeelsbeleid, faciliteiten, reclame en geschiedenis. De inhoud van de website van Pierre Fabre Group wordt niet geacht contractuele waarde te hebben.

Publieke communicatie met betrekking tot geneesmiddelen is onderworpen aan specifieke regelgeving; de informatie op deze site mag niet worden geïnterpreteerd als een medisch advies of worden beschouwd als een vervanging voor een consultatie van een gezondheidsprofessional.

Ook mag de informatie op deze site niet worden geïnterpreteerd als een aanbeveling voor het gebruik van geneesmiddelen zonder het advies van een arts.

 

Garantie

Pierre Fabre Group verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de inhoud van deze site in overeenstemming is met de geldende wettelijke bepalingen. Zij verbindt zich er met name toe geen inhoud te verspreiden die in strijd is met de rechten van derden, die een gewelddadig, pornografisch of lasterlijk karakter heeft, en geen inhoud te verspreiden die onwettig is, en met name niet racistisch, xenofoob, pedofiel of anderszins schadelijk voor de menselijke waardigheid.

Pierre Fabre Group garandeert echter niet dat de informatie op deze site juist, actueel of volledig is.

 

Aansprakelijkheid

 Pierre Fabre Group is niet aansprakelijk voor:

schade of letsel die direct of indirect voortvloeit uit de raadpleging van deze site of uit het gebruik van de op de site beschikbare informatie;

directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de site, en in het bijzonder voor eventuele nadelige operationele, financiële of handelseffecten of het verlies van programma's of gegevens in informatiesystemen, zelfs wanneer Pierre Fabre Group vooraf informatie kan hebben over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Pierre Fabre Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot links met andere sites, die uitsluitend ter informatie worden aangeboden. Elke link van deze site naar een andere site wordt beschouwd als zijnde toegankelijk onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Pierre Fabre Group is niet verantwoordelijk voor de informatie die beschikbaar is op deze andere sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

Pierre Fabre Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hyperlinks die naar deze site leiden. Voor de creatie door een derde van een hyperlink naar deze site of naar een van de pagina's van deze site is de voorafgaande toestemming van de 'Laboratoires Pierre Fabre' vereist.

Pierre Fabre Group behoudt zich het recht voor om de verwijdering van een dergelijke link te eisen.

Pierre Fabre Group behoudt zich het recht voor om, indien dit nodig wordt geacht, deze site geheel of gedeeltelijk tijdelijk of permanent te wijzigen of op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding van welke aard dan ook. Pierre Fabre Group kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de gebruiker of een derde partij voor enige wijziging, onderbreking of opschorting van deze site.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle afbeeldingen en teksten die op deze site beschikbaar zijn, samen met alle vermelde product- of merknamen, zijn het exclusieve eigendom van de Pierre Fabre Groep of van hun dochterondernemingen of worden door hen in licentie gehouden.

De op deze site beschikbare informatie mag alleen worden gedownload, gepost of afgedrukt voor privégebruik, dat wil zeggen voor niet-commerciële doeleinden, zonder dat er wijzigingen worden aangebracht in de verklaringen betreffende de intellectuele eigendomsrechten en met het oog op de reproductie van de volgende verklaring op elke gemaakte kopie: "Dit document is afgeleid van de website van de Pierre Fabre Group (http://www.pierre-fabre.com/en). Alle reproductierechten zijn voorbehouden".

Het is verboden om informatie van de website op een andere manier te gebruiken dan hierboven aangegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pierre Fabre Group.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld zonder uw medeweten. Pierre Fabre Group kan soms anonieme gegevens verzamelen, zoals gegevens over uitgevoerde zoekopdrachten. Deze gegevens worden alleen voor statistische doeleinden gebruikt.

Soms wordt u echter gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken. Dergelijke informatie mag niet worden doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

Zoals bepaald in de Franse wet van 6 januari 1978 betreffende de informatica en de bescherming van de gegevens, hebt u ook het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen door contact op te nemen met de redacteur van de site.

Aangezien het internet een open netwerk is, kan Pierre Fabre Group niet garanderen dat deze gegevens niet door een derde partij worden omgeleid.

 

Toepasselijk recht & jurisdictie

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Bij gebreke van een minnelijke schikking zijn de Franse rechtbanken bevoegd om elk geschil met betrekking tot de niet-naleving van deze voorwaarden te beslechten.

Wij zorgen voor het leven door innovatieve oplossingen te ontwerpen en te ontwikkelen, geïnspireerd door consumenten en patiënten, die bijdragen aan het welzijn van iedereen, van gezondheid tot schoonheid.