Vår styreform

Kontrollorganer

Pierre Fabre-stiftelsen

Pierre Fabre-stiftelsen er konsernets største aksjonær. Siden stiftelsen først og fremst arbeider med allmennyttige oppdrag, delegerer den kontrollen over konsernets styring til filialen Pierre Fabre Participations.

Image
Portrait de Pierre Yves Revol
Pierre-Yves Revol, leder for Pierre Fabre Participations

Pierre Fabre Participations

Dette kontrollselskapet godkjenner konsernets strategi, utnevner de fremste lederne og sørger for kontinuiteten i arbeidet med å utføre oppdraget som Pierre Fabre startet:

 • Sikre konsernets uavhengighet
 • Opprettholde begge aktivitetsområdene (legemidler og dermokosmetikk)
 • Investere massivt i FoU
 • Prioritere langsiktige mål fremfor kortsiktige finansielle resultater
 • Opprettholde konsernets nærvær i hjemregionen og fortsette bedriftens engasjement for samfunnsansvar
 • Sørge for at Pierre Fabre-stiftelsen kan fortsette å jobbe mot målene sine gjennom en passende utbyttepolitikk
Image
Pierre Fabre Eierskap

Operative selskaper

Pierre Fabre SA 

Pierre Fabre S.A. er konsernets holdingselskap. Det definerer konsernets globale strategi, konsoliderer og koordinerer aktiviteter og tar seg av felles tjenester og støttefunksjoner. Pierre Fabre Pharmaceuticals og Pierre Fabre Dermo-Cosmetics er hovedfilialene til Pierre Fabre S.A., med henholdsvis legemidler og dermokosmetikk som ansvarsfelt.

Representantskapet i Pierre Fabre SA

Styreformann: Roch DOLIVEUX

Viseformann: Pierre-Yves REVOL

Representantskapets medlemmer: Marie-Anne AYMERICH, Dominique BAZY, Jean-Luc BELINGARD, Jean-Jacques BERTRAND, Jean-Laurent BONNAFE, Nathalie DELAPALME, Jacques FABRE, Philippe FAURE, Isabelle GIROLAMI, Marie-France MARCHAND-BAYLET, Rachel MAROUANI og Eduardo SANCHIZ.

Representanter for de ansatte og de ansattes aksjekjøp: Agathe AMARA-COLOMBIE, Claire MEUNIER og Alexandre GIRAUDON.

Pierre Fabres representantskap har nedsatt tre komiteer:

 • Revisjonskomiteen ledet av Dominique BAZY
  Denne komiteens oppgave er å kontrollere regnskapet samt kontrollere alle saker som gjelder generering og kontroll av regnskaps- og finansinformasjon. Revisjonskomiteen er også ansvarlig for å kontrollere effektiviteten til konsernets ordninger for risikostyring og interne kontrollsystemer. Dets medlemmer er: Dominique BAZY, Roch DOLIVEUX, Eric DUCOURNAU, Christophe LATOUCHE og Pierre-Yves REVOL.
 • Utnevnelses- og godtgjørelseskomiteen, ledet av Jean-Jacques BERTRAND
  Denne komiteen hjelper styret med å oppnevne styrets medlemmer og bedriftens ledere, og fremmer forslag angående deres godtgjørelse.
  Komiteens medlemmer er: Jean-Jacques BERTRAND, Eric DUCOURNAU og Pierre-Yves REVOL.
 • Strategikomiteen ledet av Roch DOLIVEUX
  Formålet med denne komiteen er å vurdere de viktigste strategiske valgene som ledelsen legger frem for representantskapet, spesielt med hensyn til FoU og dets regler for forretningsutvikling. Komiteens medlemmer er: Roch DOLIVEUX, Marie-Anne AYMERICH, Dominique BAZY, Jean-Luc BELINGARD, Jean-Jacques BERTRAND, Jean-Laurent BONNAFE, Eric DUCOURNAU, Philippe FAURE, Rachel MAROUANI, Pierre-Yves REVOL og Eduardo SANCHIZ.
Image
comite direction pierre fabre 2020

Konsernets styre

Eric DUCOURNAU er konsernets generaldirektør. Følgende personer er medlemmer av Styret:

 • Núria PEREZ-CULLELL (Dermo-Cosmetics & Personal Care Business Unit CEO)
 • Jean-Luc LOWINSKI (Medical Care Business Unit CEO)
 • Eric GOUY (Administrative, Finance and Legal Senior Vice President)
 • Agnès PARK (Human Resources Senior Vice President)
 • Michaël DANON(Senior Vice-President, Legal, Pharmaceutical & Public Affairs)
 • Giuseppe Mele (International, Export and E-Business Business Unit CEO
 • Vincent Huraux (Operations Business Unit CEO)