Definicje 
kryteriów oceny w narzędziu Green Impact Index

       

 • Biodegradowalna formuła:

Formuła jest biodegradowalna, jeśli składniki mogą ulec rozkładowi w wyniku działania organizmów biologicznych (bakterii, grzybów, glonów itp.) w sprzyjającym środowisku (właściwa temperatura, wilgotność, nasłonecznienie, tlen itd.). Formułę uznaje się za biodegradowalną, jeśli jej składniki organiczne mogą zostać rozłożone przez mikroorganizmy w 60% w ciągu 28 dni. 
W przypadku produktów dermokosmetycznych biodegradowalność mierzymy w określonych warunkach stacji uzdatniania wody. Wynika to z faktu, że do tych obiektów trafia większość pozostałości.

 

 • Certyfikowany produkt organiczny (Cosmos, etykieta AB itd.): 

Artykuł, który otrzymuje certyfikat produktu organicznego, spełnia szereg kryteriów (metoda uprawy, liczba składników pochodzących z upraw organicznych itd.) ustalonych przez organy certyfikujące przyznające etykiety (Cosmebio, AB, Nature et Progrès itd.). Niezależny organ co rok ocenia zgodność z tymi kryteriami.

 

 • Eutrofizacja wody: 

Eutrofizacja występuje, gdy dochodzi do nagromadzenia składników odżywczych, takich jak materia organiczna, azot i fosfor, w środowiskach wodnych. W siedliskach morskich prowadzi to do nadmiaru glonów, które żywią się składnikami odżywczymi. Efektem tego zjawiska jest niedobór tlenu oraz brak równowagi w ekosystemie. W skrajnych przypadkach może prowadzić również do tzw. przyduchy.

 

 • Kosmetyki sterylne: 

Grupa Pierre Fabre opracowała jedyną w swoim rodzaju technologię Sterile Cosmetics z myślą o osobach z nadwrażliwą i nietolerancyjną skórą, które chcą unikać wszelkich środków konserwujących. Przy wytwarzaniu produktów w tej technologii całkowicie wyeliminowano zapotrzebowanie na konserwanty. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu wyjątkowego, całkowicie hermetycznego zamknięcia.

 

 • Liczba składników: 

Składniki odpowiadają średnio za 30% wpływu produktu dermokosmetycznego na środowisko. Powszechnie przyjmuje się, że produkt zaprojektowany z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i społecznych nie powinien zawierać więcej niż 15 składników. Należy zachować tylko te składniki, które są całkowicie niezbędne do zagwarantowania skuteczności, stabilności, tolerancji i atrakcyjności dla zmysłów. Aby zmniejszyć liczbę składników, dopracowujemy formuły, warunki produkcji i opakowania z zachowaniem bezpieczeństwa i skuteczności produktów.

​​​​​​

 • Miejsce produkcji z certyfikatem ISO 14001: 

Miejsce produkcji, które otrzymało certyfikat ISO 14001, spełnia szereg wymogów zarządzania środowiskowego. Norma ta oferuje ramy kontroli oddziaływania procesów produkcji na środowisko i opiera się na zasadzie ciągłej poprawy efektywności środowiskowej. Nasz obiekt zajmujący się wydobywaniem składników aktywnych pochodzenia roślinnego w Gaillac oraz dwa zakłady produkcji dermokosmetyków w Soual i Avène mogą poszczycić się certyfikatem zarządzania środowiskowego ISO 14001.

​​​​​​​

 • Naturalność:

Zwiększenie naturalności formuł naszych produktów polega na odnajdywaniu naturalnych, zrównoważonych alternatyw dla materiałów petrochemicznych (czyli pochodzących z paliw kopalnych), jednocześnie upewniając się, że te zamienne składniki są uprawiane i zbierane z poszanowaniem różnorodności biologicznej. Aby ocenić, jak naturalny jest dany składnik, ustalamy zasób i jego pochodzenie, a następnie analizujemy wszystkie etapy potrzebne do jego wyprodukowania. Wykorzystujemy to podejście także do obliczania naturalności surowców na podstawie normy ISO 16128 — powszechnie uznawanych międzynarodowych wytycznych. 

 

 • Pochodzenie geograficzne materiałów 

Pochodzenie geograficzne materiałów określa miejsce, skąd pochodzą składniki produktu. Pozwala nam też obliczyć wpływ na środowisko związany z transportem od miejsca pozyskania do zakładu produkcyjnego. Im bliżej miejsce pochodzenia geograficznego surowców znajduje się miejsca produkcji, tym mniejsze oddziaływanie etapu transportu na środowisko.

 

 • Produkt opatrzony symbolem Vegan Society: 

Znak towarowy Vegan Society pomaga użytkownikom identyfikować produkty pozbawione składników zwierzęcych na każdym etapie cyklu życia. Produkcja lub opracowywanie artykułu nie może wymagać stosowania żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych ani uwzględniać testowania na zwierzętach. Towarzystwo Vegan Society uznaje za zwierzęta wszystkie kręgowce (z wyłączeniem ludzi) oraz wielokomórkowe organizmy bezkręgowe.

 

 • Produkt sprawiedliwego handlu: 

Oznaczenie produktów sprawiedliwego handlu gwarantuje, że producenci otrzymują uczciwe wynagrodzenie za swoje wyroby. Ponadto zapewnia przejrzystość i poszanowanie ludzi i środowiska na każdym etapie łańcucha dostaw. Dzięki krótszym łańcuchom dostaw producenci otrzymują większe kwoty oraz zyskują duży wpływ na swój model rozwoju. Na świecie istnieje kilka międzynarodowych organizacji, takich jak Fair Trade czy Oxfam, które oferują powszechnie uznawane standardy kontroli wymogów sprawiedliwego handlu (Fair Trade).

 

 • Produkt z certyfikatem Origine France Garantie: 

Origine France Garantie (OFG) to znak towarowy utworzony w maju 2011 roku. Przyznaje się go produktom wytwarzanym we Francji. Stanowi gwarancję, że produkt zyskuje swój niepowtarzalny charakter we Francji, oraz że od 50 do 100% kosztów jednostkowych pochodzi z działalności wykonywanej we Francji. 

 

 • Profil ekologiczno-społeczny: 

Uwzględnienie aspektów środowiskowych i społecznych na wszystkich etapach cyklu życia produktu (techniki uprawy i ekstrakcji roślin, pozyskiwanie i transport surowców, materiały opakowaniowe, produkcja przemysłowa, certyfikaty produktów organicznych, sprawiedliwy handel, Origine France Garantie (wyprodukowano we Francji), przywiązanie do promowania bioróżnorodności itd.), prowadzące do odpowiedzialnego projektowania z poszanowaniem ludzi, środowiska i wspólnego dobra w jak największym stopniu.

 

 • Przyczynianie się do efektu cieplarnianego: 

Przyczynianie się do efektu cieplarnianego — określane również mianem śladu węglowego — odnosi się do ilości gazów cieplarnianych, wyrażonych w postaci ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2), emitowanych w całym cyklu życia produktu. Używamy ekwiwalentu CO2, ponieważ nie wszystkie gazy cieplarniane w takim samym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Jest to więc sposób na mierzenie wszelkich emisji za pomocą pojedynczej jednostki miary: CO2-eq. Emisje gazów cieplarnianych przyczyniają się do globalnego ocieplenia i zmian klimatu. Dlatego dążenie do ich zmniejszenia jest niesłychanie ważne. Przykład: w przypadku produktów dermokosmetycznych za dobry wynik emisji CO2 dla opakowań uznaje się zakres od 0 do 100 g ekwiwalentu CO2 w przeliczeniu na litr produktu.

 

 • Rośliny uprawiane organicznie: 

Roślina uprawiana organicznie to taka, której nie poddano działaniu żadnych środków ochrony roślin. Musi być uprawiana z poszanowaniem różnorodności biologicznej, cyklu odnowy gatunków i lokalnych ekosystemów. Roślina uprawiana bez użycia środków ochrony roślin nie przechodzi żadnej obróbki chemicznej. W miarę możliwości produkty projektowane z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i społecznych wykorzystują składniki pochodzenia naturalnego, które spełniają przynajmniej jedną ze wspomnianych zasad.​​​​​​​

 

 • Różnorodność biologiczna: 

Różnorodność biologiczna (także: bioróżnorodność) oznacza różnorodność gatunków żywych — zarówno zwierząt, jak i roślin — występujących w środowisku, wszelkich interakcji zachodzących w środowisku oraz między gatunkami, które je zamieszkują, a także wszystkie relacje i interakcje między gatunkami a ich środowiskiem. Przy tworzeniu produktów w sposób przyjazny dla środowiska i społeczeństwa należy przykładać ogromną wagę do poszanowania i utrzymania bioróżnorodności na wszystkich etapach cyklu życia.

 

 • Sprawiedliwy handel: 

Oznaczenie produktów sprawiedliwego handlu gwarantuje, że producenci otrzymują uczciwe wynagrodzenie za swoje wyroby. Ponadto zapewnia przejrzystość i poszanowanie ludzi i środowiska na każdym etapie łańcucha dostaw. Dzięki krótszym łańcuchom dostaw producenci otrzymują większe kwoty oraz zyskują duży wpływ na swój model rozwoju. Na świecie istnieje kilka międzynarodowych organizacji, takich jak Fair Trade czy ECOCERT, które oferują powszechnie uznawane standardy kontroli wymogów sprawiedliwego handlu (Fair Trade).

 

 • Stosunek masy do objętości: 

Stosunek masy do objętości umożliwia mierzenie ilości materiałów opakowaniowych potrzebnych do pomieszczenia 1 litra produktu. Im mniejsza ilość wymaganych materiałów opakowaniowych, tym mniej niekorzystny wpływ na środowisko. Mówiąc ogólnie, opakowanie o dużej pojemności ma lepszy stosunek masy do objętości, co czyni je bardziej przyjaznym dla środowiska.

​​​​​​​

 • Współczynnik recyklingu: 

Współczynnik recyklingu opakowania danego produktu oznacza procent materiałów, które można poddać recyklingowi lub ponownemu wykorzystaniu pod koniec cyklu życia. Aby materiał mógł zostać uznany za „nadający się do recyklingu”, musi być możliwe jego usunięcie ze strumienia odpadów, wysłanie do ponownego przetworzenia w konkretnych zakładach oraz ponowne wykorzystanie w formie surowca (metanizacja, przerobienie na kompost, odzyskanie materiałów) lub produktu. Stopień, w jakim materiał można poddać recyklingowi, zależy w pierwszej kolejności od użytkowników, którzy muszą sortować odpady do recyklingu, a następnie od procesów zbiórki i przetwarzania odpadów pod koniec cyklu życia produktu.

 

 • Wydobywanie składników aktywnych bez rozpuszczalników chemicznych: 

Dzięki postępom w dziedzinie „zielonej” chemii obecnie możliwe jest wydobywanie składników aktywnych, niezbędnych do tworzenia naszych produktów, przy użyciu przyjaznych dla środowiska rozpuszczalników, takich jak woda, oraz rozpuszczalników z zasobów odnawialnych, np. etanolu pochodzący z uprawy buraków. Niektóre innowacyjne procesy pozwalają wręcz wyeliminować potrzebę używania wody czy rozpuszczalników. Za przykład może posłużyć technologia Green Native Expression opatentowana przez Pierre Fabre.

 

 • Wydobywanie składników aktywnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym: 

Przy wydobywaniu składników aktywnych pochodzenia roślinnego w miarę możliwości staramy się stosować zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, odzyskując współprodukty* roślinne do produkcji własnych ekstraktów lub odzyskując własne współprodukty do ponownego wykorzystania. Takie oszczędne gospodarowanie zasobami ma na celu ograniczenie odpadów do minimum. Przykładowo produkcja danego składnika aktywnego może prowadzić do powstania współproduktów, które również można wykorzystać jako składniki artykułów kosmetycznych lub do produkcji biopaliw, co jest zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. *Współprodukty to materiały wytwarzane w procesie produkcji głównego produktu.

 

 • Zakwaszanie atmosfery: 

Zakwaszenie atmosfery wyniki przede wszystkim z zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki (SO2). Związek ten uwalnia się w następstwie spalania paliw kopalnych (ropy naftowej, gazu i węgla) w przemyśle, transporcie, przy produkcji energii itd. wraz z tlenkami azotu (NOx) powstającymi wskutek spalania. Związki te powracają na powierzchnię ziemi podczas opadów — przyczyniają się do powstawania tzw. kwaśnych deszczów. Po dotarciu do gruntów i zbiorników wody wywierają bardzo szkodliwy wpływ na faunę i florę, zaburzając naturalną równowagę ekosystemów.

 

 • Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu: 

Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu odnosi się do ilości surowców wytworzonych wskutek ponownego przetwarzania opakowań. Wykonana z tworzywa sztucznego butelka na szampon może zawierać do 100% tworzywa pochodzącego z recyklingu dzięki sortowaniu odpadów domowych (tzn. żółty pojemnik na odpady we Francji), pozwalającemu odzyskać i ponownie wykorzystać zużyte opakowania. Ta spirala korzyści sprawia, że do stworzenia nowego produktu wydobywa się mniej surowców.

 

 • Zużycie wody: 

Zużycie wody przez produkt oznacza ilość wody wykorzystywaną w całym cyklu życia artykułu: uprawa i wydobycie surowców, produkcja przemysłowa, etap użytkowania produktu oraz przetwarzanie odpadów pod koniec cyklu życia. A ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować ilości zużywanej wody, postanowiliśmy nie uwzględniać etapu użytkowania w ocenie cyklu życia produktów i skupić się w większym stopniu na tych obszarach, nad którymi możemy zapanować.

 

Odniesienia:

https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html

https://ecovadis.com/?no_lredirect=true

https://www.ecocert.com/en/home

https://www.cosmebio.org/en/