Informacje prawne

 

Właściciel strony

Pierre Fabre S.A

Utworzona jako francuska spółka kapitałowa z zarejestrowanym kapitałem 272 416 657,50  euro

Wpisana do Rejestru Spółek i Przedsiębiorstw (Registre du Commerce et des Sociétés, RCS) w Paryżu, pod numerem B 662.006.170 12

Zone Industrielle de la Chartreuse

81100 Castres

FRANCJATel.: +33 (0)5 63.62.38.50

Dyrektor serwisu

Marc Alias

Webmaster

Aby skontaktować się z webmasterem, kliknij TUTAJ

Host

OVH,

spółka typu SAS o kapitale 10 069 020 EUR, zarejestrowana pod adresem: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francja,

pod numerem 537 407 926 sise 2,

z siedzibą pod adresem 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – Francja

 

Niniejsze ogólne warunki określają warunki korzystania ze strony internetowej Pierre Fabre. Uznaje się, że odwiedzenie Strony oznacza automatyczne zaakceptowanie ich przez użytkownika. Jeżeli użytkownik nie chce zaakceptować tych warunków, powinien niezwłocznie opuścić Stronę. W przypadku użytkowników niepełnoletnich w świetle prawa obowiązującego w kraju ich zamieszkania, zobowiązuje się ich do tego, aby odwiedzać Stronę wyłącznie w obecności rodziców lub opiekuna, którzy powinni uprzednio zaakceptować niniejsze warunki. Warunki te mogą zostać w dowolnym momencie zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Cel Strony

Niniejsza Strona została utworzona w celu dostarczania informacji dotyczących firmy, w szczególności naszej struktury organizacyjnej, działalności badawczej, polityki kadrowej, placówek, reklamy oraz historii. Treść Strony Pierre Fabre nie może być traktowana jako wiążąca prawnie.

Przekazywane publicznie informacje, dotyczące produktów leczniczych podlegają szczególnym przepisom. Informacje zamieszczone na Stronie nie mogą być traktowane jako przekazywanie opinii medycznej ani nie mogą zastępować konsultacji z profesjonalistą z zakresu ochrony zdrowia.

Ponadto informacje zawarte na Stronie nie mogą być interpretowane jako zalecenie stosowania produktów leczniczych bez zasięgnięcia porady lekarza.

 

 

Gwarancja

Pierre Fabre zobowiązuje się do zapewnienia, że treść Strony jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Firma zobowiązuje się w szczególności do tego, aby nie rozpowszechniać treści, które stanowią naruszenie praw osób trzecich, ze względu na charakter związany z przemocą, pornografią lub obraźliwością, a także aby nie rozpowszechniać treści nielegalnych, w szczególności rasistowskich, ksenofobicznych, pedofilskich lub w inny sposób szkodliwych dla ludzkiej godności.

Niemniej jednak Pierre Fabre nie gwarantuje, że informacje zawarte na Stronie są dokładne, aktualne lub kompletne.

 

 

Odpowiedzialność

Pierre Fabre nie ponosi odpowiedzialności za: szkody, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania ze Strony lub z używania informacji dostępnych na Stronie; oraz bezpośrednie lub pośrednie szkody, wynikające z korzystania ze Strony, w szczególności za zwłaszcza wszelkie straty operacyjne, finansowe lub handlowe, lub zniszczenie programów czy danych w systemach informatycznych, nawet w sytuacji, jeśli Pierre Fabre mogła wcześniej uzyskać informacje na temat możliwości powstania takich szkód.

Pierre Fabre nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do linków do innych stron, które są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Skorzystanie z jakichkolwiek linków z niniejszej Strony do dowolnej innej strony jest uważane za dokonywane na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Pierre Fabre nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostępne na tych stronach i nie może odpowiadać za żadne kwestie związane z ich treścią.

Pierre Fabre nie ponosi odpowiedzialności za żadne hiperłącza prowadzące do tej Strony. Utworzenie przez osobę trzecią dowolnego hiperłącza prowadzącego do Strony lub do dowolnej podstrony w jej obrębie wymaga uprzedniej zgody „Laboratoires Pierre Fabre”.

Pierre Fabre zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia wszelkich tego typu łączy.

Pierre Fabre zastrzega sobie prawo, na ile będzie to uznane za niezbędne, do zmiany lub zawieszenia, tymczasowo lub na stałe, całości lub części Strony, bez wcześniejszego powiadomienia ani jakiejkolwiek rekompensaty. Pierre Fabre w żadnych okolicznościach nie może ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika lub dowolnej osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, przerwanie lub zawieszenie funkcjonowania Strony.

 

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie obrazy i teksty dostępne na Stronie, jak również wszelkie podane nazwy produktów lub marek są wyłączną własnością Pierre Fabre lub jej spółek zależnych lub są przez nią wykorzystywane na podstawie licencji.

Informacje dostępne na Stronie mogą być pobierane, publikowane lub drukowane wyłącznie do prywatnego użytku, czyli do celów innych niż komercyjne, bez żadnych zmian dokonywanych w oświadczeniach, dotyczących praw własności intelektualnej oraz pod warunkiem umieszczenia w każdej kopii następującego stwierdzenia: „Niniejszy dokument pochodzi ze strony internetowej Pierre Fabre (http://www.pierre-fabre.com/pl). Wszelkie prawa do reprodukowania są zastrzeżone”.

Wykorzystywanie informacji ze Strony w jakikolwiek inny sposób niż wskazany powyżej bez uprzedniej pisemnej zgody Pierre Fabre jest zabronione.

 

Ochrona Danych Osobowych

Bez wiedzy użytkownika nie są gromadzone żadne Dane Osobowe. Pierre Fabre może czasami zbierać anonimowe dane, takie jak dane dotyczące wyszukiwań. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych.

Jednak w pewnych sytuacjach użytkownik może być proszony o przekazanie Danych Osobowych. Takie informacje nie mogą zostać przekazane żadnej osobie trzeciej bez uprzedniej zgody użytkownika.

Użytkownik ma w szczególności prawo do dostępu, modyfikowania, poprawiania i usuwania dotyczących go Danych Osobowych przez kontakt z administratorem tych Danych.

Ze względu na to, że Internet jest siecią otwartą, Pierre Fabre nie może zagwarantować, że nie dojdzie do przejęcia Danych Osobowych przez osobę trzecią.

Szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania Danych Osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności i Polityce, dotyczącej Plików Cookie dostępnej na Stronie, a także w Informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych do formularza zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego, Informacji do zgłoszenia ciężkich / nie ciężki działań niepożądanych produktów kosmetycznych oraz Informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych w związku z udzielaniem informacji medycznej.

 

Inspektor Ochrony Danych

Pierre-André POIRIER

Adres e-mail

odo.pfm@pierre-fabre.com lub odo.pfdc@pierre-fabre.com.

 

Prawo właściwe i właściwe sądy

Niniejsze ogólne warunki podlegają prawu polskiemu. Jakiekolwiek spory odnoszące się do nieprzestrzegania niniejszych warunków, o ile nie uda się ich rozwiązać polubownie, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sądy polskie.

 

Dbamy o jakość życia, tworząc i rozwijając nowatorskie rozwiązania inspirowane przez naszych konsumentów i pacjentów, przyczyniając się do poprawy samopoczucia każdego z nich od zdrowia do piękna.