Polityka prywatności i polityka dotycząca plików cookie

Dziękujemy za odwiedzenie naszej Strony. Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa Danych Osobowych użytkowników Strony jest najwyższym priorytetem w Pierre Fabre.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie Dane Osobowe są gromadzone podczas odwiedzania naszej Strony i korzystania z niej, oraz w jaki sposób są one przetwarzane.


Kim jesteśmy?

Niniejsza Strona jest obsługiwana przez:

Pierre Fabre S.A spółkę utworzoną i działającą, zgodnie z prawem francuskim z siedzibą we Francji, 12, avenue Hoche, 75008 Paris – w zakresie zarządzania plikami cookies wykorzystywanymi na Stronie;

Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-762) przy ul. Belwederskiej 20/22, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000010956, NIP: 5213108066, REGON: 016376075, dalej: „PFM” – w zakresie odpowiedzi na pytania użytkowników, dotyczące PFM w szczególności produktów, dla których podmiotem odpowiedzialnym / dystrybutorem jest PFM, oraz aktualizacji Strony w zakresie, dotyczącym PFM;

Pierre Fabre Dermo - Cosmetique Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-762) przy ul. Belwederskiej 20/22, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000021960, NIP: 526249388, REGON : 016262609, dalej : „PFDC” - w zakresie odpowiedzi na pytania użytkowników, dotyczące PFDC w szczególności produktów, dla których podmiotem odpowiedzialnym / dystrybutorem jest PFDC, oraz aktualizacji Strony w zakresie, dotyczącym PFDC.

Wskazane spółki, zwane dalej łącznie: „Pierre Fabre”, są administratorami Danych Osobowych, które mogą być zbierane od użytkowników na Stronie, każda z nich we wskazanym powyżej zakresie oraz w celach, wynikających z niniejszej Polityki Prywatności, a także z Informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych do formularza zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego, Informacji do zgłoszenia ciężkich / nie ciężkich działań niepożądanych produktów kosmetycznych oraz Informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych w związku z udzielaniem informacji medycznej.

Zachęcamy do uważnego przeczytania niniejszej Polityki Prywatności w celu zapoznania się z warunkami przetwarzania Danych Osobowych podczas odwiedzania naszej Strony. Firma Pierre Fabre zastrzega sobie prawo aktualizacji dokumentu w dowolnym momencie. Na Stronie będzie widoczna data najnowszej wersji dokumentu. Zachęcamy do regularnego sprawdzania aktualizacji.

 

Jakie informacje o Tobie zbieramy 


W zależności od usług świadczonych przez naszą Stronę i wykorzystywanych przez Ciebie, Twoje wybory i konfiguracja ustawień (szczególnie w zakresie zastosowania plików cookie i innych urządzeń śledzących), Dane Osobowe dotyczące Ciebie gromadzone i przetwarzane przez Pierre Fabre mogą obejmować niżej wskazane  kategorie.

Podczas korzystania z naszej Strony użytkownik może dobrowolnie podać Dane Osobowe, obejmujące: nazwisko, imię, adres, e-mail, numer telefonu, preferencje i zainteresowania, a także wszelkie osobiste informacje potrzebne do obsługi żądania lub zgłoszenia. Podczas odwiedzania naszej Strony, nasz serwer automatycznie gromadzi pewne informacje generowane przez przeglądarkę lub przez inne urządzenie, w tym między innymi: nazwę domeny, adres IP, datę, godzinę i czas trwania odwiedzin, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, odwiedziny na stronach.

Możemy również uzyskać Twoje Dane Osobowe od osób trzecich, w szczególności wskazać źródła pozyskiwania Danych Osobowych od osób trzecich, w tym źródła dostępne publicznie.

 

Cele przetwarzania Twoich Danych osobowych

Poniżej omawiamy cele, do jakich wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe oraz dlaczego potrzebujemy je przetwarzać.

 

Cele przetwarzania

Dlaczego potrzebujemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe

udzielenie odpowiedzi na pytania przesłane w wiadomości e-mail, przez formularz kontaktowy

realizacja prawnie uzasadnionych interesów firmy Pierre Fabre, kiedy przetwarzanie jest wymagane do celów zarządzania naszymi codziennymi działaniami biznesowymi

zarządzanie relacjami z użytkownikami Strony oraz ich optymalizacja, w tym poprzez ulepszanie naszej Strony oraz ogólnie naszych produktów i usług

realizacja prawnie uzasadnionych interesów firmy Pierre Fabre w celu lepszego zarządzania relacjami z użytkownikami Strony

o ile nie wyrazisz sprzeciwu, jak wskazano w części poniżej, „Twoje prawa” oraz „Pliki cookie”, lepsze zrozumienie Twoich preferencji poprzez analizę Twojego zachowania podczas wizyty na naszej Stronie i zaoferowania produktów i usług lepiej dopasowanych do Twoich zainteresowań

realizacja prawnie uzasadnionych interesów firmy Pierre Fabre w celu lepszego zarządzania relacjami z użytkownikami Strony

tworzenie statystyk

realizacja prawnie uzasadnionych interesów firmy Pierre Fabre, kiedy przetwarzanie jest wymagane do celów zarządzania naszymi codziennymi działaniami biznesowymi

powiadamianie odpowiednich władz o wszelkich problemach związanych z używaniem naszych produktów

przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych; szersze informacje w tym zakresie są zawarte w Informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych do formularza zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego, Informacji do zgłoszenia ciężkich / nie ciężkich działań niepożądanych produktów kosmetycznych oraz Informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych w związku z udzielaniem informacji medycznej

Dane Osobowe, które są dla nas niezbędne w celach określonych powyżej są oznaczone gwiazdką na poszczególnych podstronach w obrębie Strony, w miejscach, w których są zbierane. Jeśli zdecydujesz się nie wypełnić tych obowiązkowych pól, możemy nie być w stanie zrealizować Twojej prośby. Podanie innych Danych Osobowych jest w pełni opcjonalne i pozwala nam poznać Cię lepiej i odpowiednio ulepszać naszą komunikację z Tobą. Dalsze informacje o celach i podstawach prawnych dla poszczególnych możliwości przetwarzania Danych Osobowych można znaleźć poniżej.

 

Ujawnianie i przekazywanie Danych Osobowych

Jesteśmy częścią globalnej grupy Pierre Fabre i od czasu do czasu będzie konieczne udostępnianie Twoich Danych Osobowych naszym spółkom stowarzyszonym, jeśli będzie to niezbędne do celów wymienionych powyżej.

Możemy również wyznaczyć usługodawców zewnętrznych (którzy będą działać zgodnie z naszymi instrukcjami) do pomocy nam w dostarczaniu Ci informacji, w prowadzeniu naszej działalności i zarządzaniu nią, a także w zarządzaniu naszą Stroną i ulepszaniu jej. W takich przypadkach te podmioty zewnętrzne mogą potrzebować dostępu do Twoich Danych Osobowych.

Jeśli Twoje Dane Osobowe przekazywane są poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) do innych spółek grupy Pierre Fabre lub do dostawców usług, podejmiemy kroki, by zapewnić Twoim Danym Osobowym taki sam poziom ochrony, jaki jest stosowany na terenie EOG, w tym poprzez podpisanie umów o przekazaniu Danych Osobowych, wykorzystanie aktualnych standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję UE, lub w oparciu o schematy certyfikacji oraz inne stosowne obowiązujące mechanizmy przekazywania, wiążące reguły korporacyjne lub umowy zatwierdzone przez organy UE do spraw ochrony danych. W przypadku przekazywania Danych Osobowych do innych podmiotów grupy Pierre Fabre poza EOG, opracowaliśmy wewnątrzgrupową umowę, dotyczącą przekazywania Danych Osobowych, opartą na aktualnych standardowych klauzulach umownych, zatwierdzonych przez Komisję UE, która chroni Dane Osobowe przekazywane pomiędzy jednostkami Pierre Fabre.

Masz prawo do uzyskania informacji na temat mechanizmu przekazywania Twoich Danych Osobowych poza EOG, kontaktując się na adres e-mail: dpofr@pierre-fabre.com.

Możemy udostępnić Twoje Dane Osobowe podmiotom trzecim w powiązaniu z potencjalną lub rzeczywistą sprzedażą naszej firmy lub naszych aktywów, lub aktywów dowolnej spółki stowarzyszonej. W takim przypadku przechowywane przez nas Dane Osobowe, dotyczące naszych użytkowników mogą być jednym z przekazywanych aktywów.

Będziemy również reagować na żądania udzielenia informacji, w przypadkach, w których będzie to wymagane przez prawo, lub jeśli tego typu ujawnienie będzie konieczne do ochrony naszych praw lub spełnienia wymagań w ramach postępowania sądowego, wyroku sądowego, żądania instytucji regulacyjnej lub wszelkich innych dotyczących nas kwestii prawnych.

 

Przechowywanie Twoich Danych osobowych

Zasadniczo przechowujemy Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do zrealizowania celów, w których zostały one zebrane.

Przechowujemy Twoje Dane Osobowe przez czas ściśle niezbędny do zarządzania relacjami z Tobą, w szczególności udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie.

Adresy IP gromadzone do celów bezpieczeństwa nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż 10 dni.

Wykazy połączeń, gromadzone za Twoją zgodą z wykorzystaniem plików cookie i innych urządzeń śledzących wdrożonych na naszej Stronie, będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez okres nie dłuższy niż trzynaście (13) miesięcy. Więcej szczegółów podano w rozdziale „Pliki cookie” poniżej.

Możemy być zobowiązani do przechowywania Twoich Danych Osobowych w postaci zarchiwizowanej przez okres dłuższy niż określony powyżej, jeśli jest to zgodne z naszymi obowiązkami prawnymi lub wymagane przez obowiązujący okres przedawnienia, w celu udowodnienia przysługującego prawa. Szczegółowe informacje, dotyczące okresów przechowywania Danych Osobowych w związku ze zgłoszeniem działania niepożądanego lub udzieleniem informacji medycznej są dostępne w Informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych do formularza zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego, Informacji do zgłoszenia ciężkich / nie ciężkich działań niepożądanych produktów kosmetycznych oraz Informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych w związku z udzielaniem informacji medycznej.

Gdy Twoje Dane Osobowe nie są już niezbędne do realizacji opisanych celów lub w celu archiwizacji wynikających z naszych obowiązków prawnych lub okresu przedawnienia, zapewniamy ich trwałe usunięcie lub nadanie im anonimowego charakteru.

 

Linki zewnętrzne

Strona może zawierać linki do stron podmiotów trzecich. Informujemy, że Pierre Fabre nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności stosowane na tych stronach. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych stron. Niniejszą Politykę Prywatności stosuje się wyłącznie do Danych Osobowych gromadzonych na naszej Stronie lub w wyniku naszej działalności biznesowej.

 

Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niektóre lub wszystkie z poniższych praw mogą Ci przysługiwać w odniesieniu do Twoich Danych Osobowych:

 • uzyskanie kopii Twoich Danych Osobowych wraz z informacją, w jaki sposób i na jakiej podstawie są one przetwarzane;
   
 • poprawianie błędnych Danych Osobowych (w tym prawo do uzupełniania niekompletnych Danych);
   
 • usuwanie Twoich Danych Osobowych (w określonych okolicznościach, gdy nie są już niezbędne w związku z realizacją celów, dla których były zgromadzone i przetwarzane);
   
 • ograniczenie przetwarzania Twoich Danych Osobowych w szczególności, gdy:

- zakwestionowana zostanie prawdziwość Twoich Danych Osobowych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzasz się na usunięcie Danych Osobowych;

- nie wymagamy już Danych Osobowych, ale są one wciąż potrzebne Tobie w celu wniesienia, wykonania, lub ochrony roszczenia;
 

 • żądania przeniesienia Twoich Danych Osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego osobom trzecim (lub Tobie) gdy takie przetwarzanie jest uzasadnione Twoją zgodą lub wykonaniem zawartej z Tobą umowy;
 • wycofanie Twojej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich Danych Osobowych (gdy takie przetwarzanie jest oparte na Twojej zgodzie);
   
 • sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingowych;
   
 • uzyskanie lub wgląd w kopię odpowiednich środków bezpieczeństwa stosowanych w przypadku przekazania Twoich Danych Osobowych do innego państwa lub organizacji międzynarodowej.
   

Oprócz praw wymienionych powyżej, masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Pierre Fabre, w tym profilowania (w odróżnieniu od celów, na które wyrażasz zgodę lub wykonania zawartej z Tobą umowy). Przysługuje Ci również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych w celu realizacji marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorującego ochronę Danych Osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami na adres e-mail: odo.pfm@pierre-fabre.com lub odo.pfdc@pierre-fabre.com. Pamiętaj, że możemy poprosić o potwierdzenie Twojej tożsamości. Będziemy się starali odpowiedzieć na Twoje żądania w wyznaczonych ramach czasowych.

 

Pliki cookie

Plik cookie to mały plik, który można umieścić na twardym dysku Twojego urządzenia lub na serwerze strony internetowej. Używamy plików cookie do automatycznego pozyskiwania informacji opisanych powyżej. Nie musisz akceptować plików cookie i możesz wybrać, które pliki cookie akceptujesz odpowiednio zmieniając parametry swojej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie oraz na temat ustawień przeglądarki, aby odrzucała pliki cookie lub w większym stopniu kontrolowała instalację plików cookie na Twoim urządzeniu, odwiedź:

Ustawienia plików cookie dla przeglądarki Internet Explorer 
Ustawienia plików cookie dla przeglądarki Firefox 
Ustawienia plików cookie dla przeglądarki Google Chrome 
Ustawienia plików cookie dla przeglądarki Safari i iOS

Rodzaje plików cookie, których używamy

Na naszej Stronie używamy różnych rodzajów plików cookie do różnych celów. Są one określane jako: niezbędne pliki cookie, pliki cookie związane z wydajnością, pliki cookie związane z marketingiem oraz pliki cookie związane z funkcjonalnością. Niektóre pliki cookie mogą pochodzić od innych firm i zapewniać dodatkowe funkcje na naszej Stronie. Są one opisane poniżej.

 • Niezbędne pliki cookie: są to pliki cookie potrzebne do działania Strony oraz umożliwiające poruszanie się po niej i korzystanie z jej funkcji. Jeśli nie zezwolisz tym plikom cookie na wprowadzenie zmian w ustawieniach swojej przeglądarki, nie możemy zagwarantować, że nasza Strona będzie poprawnie działać podczas Twojej wizyty.
 • Pliki cookie związane z wydajnością: są to pliki cookie stosowane do ulepszania naszej Strony, np. do analizy, która pozwala nam zobaczyć w jaki sposób nasza Strona jest wykorzystywana i jak możemy ją ulepszyć. Te pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający naszą Stronę z niej korzystają. Informacje są zbierane w sposób anonimowy i obejmują liczbę odwiedzających, miejsca, z których użytkownicy odwiedzili naszą Stronę oraz strony, które odwiedzili.
 • Pliki cookie związane z marketingiem: są to pliki cookie stosowane do dostarczania reklam dostosowanych do zidentyfikowanego komputera lub innego urządzenia (nie do konkretnej identyfikowalnej osoby), dopasowanych do zainteresowań związanych z aktywnością tego komputera lub urządzenia na stronie (np. kliknięcia banerów reklamowych, odwiedziny na podstronach, wyszukiwania). Te pliki cookie stosowane są również do ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy oraz pomagają mierzyć skuteczność kampanii reklamowych. Mogą również zapamiętywać, że Strona została odwiedzona z urządzenia i udostępniać tę informację organizacjom zajmującym się marketingiem. Pliki cookie związane z marketingiem znajdujące się na naszej Stronie obsługiwane są przez podmioty trzecie za naszą zgodą. Pliki cookie związane z marketingiem stosowane są do monitorowania, jakie źródło reklamy skierowało użytkownika na naszą Stronę, abyśmy wiedzieli, czy warto inwestować w dane źródło reklamy.
 • Pliki cookie związane z funkcjonalnością: te pliki cookie poprawiają wydajność i funkcjonalność naszej Strony, często w wyniku czynności, które podejmujesz jako użytkownik. Możemy na przykład personalizować przedstawiane Ci treści lub zapamiętywać Twoje preferencje.
 • Pliki cookie przechowywania we wtyczkach mediów społecznościowych innych firm i wtyczki mediów społecznościowych: wbudowane wtyczki mediów społecznościowych zazwyczaj wyposażone są w pliki cookie przechowywania dostawcy wtyczki. Te pliki cookie umożliwiają naszym użytkownikom udostępnienie informacji w odpowiedniej sieci społecznościowej, ale pozwalają również operatorowi sieci na identyfikację użytkownika oraz na przechowywanie informacji dotyczących korzystania ze Strony przez użytkownika w jego profilu 

Poniżej znajduje się lista plików cookie, z których korzystamy na naszej Stronie

Typ pliku cookie  Nazwa pliku cookie Nazwa zastosowania Cel Okres przechowywania
Funkcjonalność __atuvc addthis.com Ten plik cookie jest powiązany ze społecznościowym widżetem do udostępniania AddThis, często wbudowanym w strony internetowe w celu umożliwienia odwiedzającym udostępnienia treści w szeregu platform do współpracy i udostępniania. Jest to prawdopodobnie nowy plik cookie AddThis, który nie został na razie udokumentowany, ale został skategoryzowany na podstawie założenia, że służy do podobnego celu, co inne pliki cookies ustawiane przez tę usługę. 13 miesięcy
Funkcjonalność __atuvs addthis.com Ten plik cookie jest powiązany ze społecznościowym widżetem do udostępniania AddThis, często wbudowanym w strony internetowe w celu umożliwienia odwiedzającym udostępnienia treści w szeregu platform do współpracy i udostępniania. Jest to prawdopodobnie nowy plik cookie AddThis, który nie został na razie udokumentowany, ale został skategoryzowany na podstawie założenia, że służy do podobnego celu, co inne pliki cookies ustawiane przez tę usługę. 30 minut
Wydajność _gat_UA-33701507-1 Google Analytics Jest to plik cookie o typie wzorca, ustawiony przez Google Analytics, w którym element wzorca w nazwie zawiera niepowtarzalny numer identyfikacyjny konta lub strony internetowej, do której plik się odnosi. Wygląda na to, że jest to odmiana pliku cookie _gat, używanego do ograniczenia ilości danych rejestrowanych przez Google na stronach z dużym ruchem. 1 minuta
Wydajność _gid Google Analytics Ta nazwa pliku jest powiązana z Google Universal Analytics. Wydaje się, że jest to nowy plik cookie, wiosną 2017 nie było dostępnych informacji od Google. Wygląda na to, że plik zachowuje i aktualizuje pojedynczą wartość dla każdej odwiedzonej strony. 24 godziny
Funkcjonalność loc  addthis.com Ten plik cookie jest powiązany ze społecznościowym widżetem do udostępniania AddThis, często wbudowanym w strony internetowe w celu umożliwienia odwiedzającym udostępnienia treści w szeregu platform do współpracy i udostępniania. Jest to prawdopodobnie nowy plik cookie AddThis, który nie został na razie udokumentowany, ale został skategoryzowany na podstawie założenia, że służy do podobnego celu, co inne pliki cookies ustawiane przez tę usługę. 13 miesięcy
Funkcjonalność sqli_cookie_cnf Plik cookie do zarządzania zgodą Ten plik cookie jest powiązany z ustawieniem opcji zarządzania plikami cookie dla użytkownika strony internetowej. 30 minut
Funkcjonalność __cfduid  .rawgit.com Plik cookie powiązany ze stronami korzystającymi z CloudFlare, używany do przyspieszenia czasu ładowania się strony. Według CloudFare jest on używany do pominięcia wszelkich ograniczeń bezpieczeństwa związanych z adresem IP odwiedzającego. Nie zawiera żadnych informacji identyfikujących użytkownika. 30 minut
Funkcjonalność

IDE, APISID, CONSENT, SID, LOGIN_INFO, PREF, SAPISID, SIDCC, SID, SSID, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC

youtube.com Te pliki cookie są generowane przez Youtube API. Zablokowanie ich wpłynie na odbiór strony przez zablokowanie filmów.
Te pliki cookie umożliwiają przechowywanie filmów wyświetlanych w Twojej historii w serwisie Youtube lub oferowanie kolejnych filmów w zależności od już obejrzanych filmów. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie.
30 minut

 Zarządzanie i usuwanie plików cookie

Aby umożliwić Ci kontrolę nad stosowaniem plików cookie na naszej Stronie, wdrożyliśmy narzędzie dostępne dla Ciebie, gdy odwiedzasz naszą Stronę, które zachęca Cię do konfiguracji różnych plików cookie, na których instalację wyraziłeś zgodę. Dodatkowe informacje: OneTrust lub Civic cookie control.

Jeśli odrzucisz pliki cookie, nie będziemy już instalować żadnych plików cookie na Twoim urządzeniu, za wyjątkiem plików opisanych powyżej odpowiadających za funkcjonalność (w tym pliki cookie, które zapamiętują, że nie chcesz instalacji plików cookie, gdy odwiedzasz naszą Stronę.)

Należy jednak pamiętać, że jeśli zdecydujesz się usunąć lub odrzucić określone pliki cookie, będzie to miało wpływ na funkcje lub usługi naszej Strony.

Możesz zaktualizować ustawienia plików cookie używanych na tej stronie, klikając ten link link.
 

Informacja dotycząca prywatności dla kandydatów

Przeczytaj informację dla kandydatów do pracy Pierre Fabre Medicament Polska

Przeczytaj informację dla kandydatów do pracy Pierre Fabre Dermo Cosmetique Polska

Aktualizacja Polityki prywatności

Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę Prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w prawie i/lub w naszych praktykach dotyczących prywatności.

Informacje kontaktowe

Pierre Fabre S.A ma wyznaczonego Inspektora ds. ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem: dpofr@pierre-fabre.com. Natomiast kontakt z Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o.o. oraz z Pierre Fabre Dermo - Cosmetique Polska sp. z o.o. jest możliwy pod adresem: odo.pfm@pierre-fabre.com lub odo.pfdc@pierre-fabre.com.