Nasz zarząd

Instytucje kontrolujące akcjonariat

Pierre Fabre Foundation

Pierre Fabre Foundation jest większościowym udziałowcem Grupy. Ze względu na to, że jest ona zaangażowana przede wszystkim w misje pożytku publicznego, deleguje nadzór nad zarządzaniem Grupą swojej spółce zależnej, Pierre Fabre Participations.

Image
Portrait de Pierre Yves Revol
Pierre-Yves Revol, prezes Pierre Fabre Participations

Pierre Fabre Participations

Ta spółka pełniąca rolę nadzorczą zatwierdza strategię Grupy, wyznacza główny zarząd oraz zapewnia ciągłość kierunku wyznaczonego osobiście przez Pierre'a Fabre:

 • Zapewnianie niezależności Grupy
 • Utrzymywanie obu obszarów działalności (farmaceutyki i dermokosmetyki)
 • Duże inwestycje w badania i rozwój
 • Priorytetowe traktowanie raczej długoterminowych celów niż krótkoterminowych wyników finansowych
 • Utrzymywanie obecności Grupy w macierzystym regionie, a także dbanie o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Umożliwienie Pierre Fabre Foundation realizowanie jej celów poprzez odpowiednie zasady wypłaty dywidend
Image
graphique gouvernance en

Spółki operacyjne

Pierre Fabre SA 

Pierre Fabre S.A. to spółka holdingowa grupy. Określa ona całościową strategię Grupy, scala i koordynuje nasze działania, a także zajmuje się współdzielonymi usługami i wsparciem. Pierre Fabre Pharmaceuticals oraz Pierre Fabre Dermo-Cosmetics to główne  spółki zależne Pierre Fabre S.A., odpowiadające za branżę farmaceutyczną i dermokosmetyczną.

Rada Nadzorcza Pierre Fabre SA

Prezes (niewykonawczy): Roch DOLIVEUX.

Wiceprezesi (niewykonawczy): Pierre-Yves REVOL.

Członkowie Rady: Marie-Anne AYMERICH, Dominique BAZY, Jean-Luc BELINGARD, Jean-Jacques BERTRAND, Jean-Laurent BONNAFE, Nathalie DELAPALME, Jacques FABRE, Philippe FAURE, Isabelle GIROLAMI, Marie-France MARCHAND-BAYLET, Rachel MAROUANI oraz Eduardo SANCHIZ

Przedstawiciele pracowników i akcjonariatu pracowniczego: Agathe AMARA-COLOMBIE, Claire MEUNIER oraz Alexandre GIRAUDON.

Rada Nadzorcza Pierre Fabre utworzyła trzy komisje:

 • Komisja Rewizyjnaktórą kieruje Dominique BAZY
  Głównym zadaniem tej komisji jest analiza rozliczeń i monitorowanie kwestii dotyczących tworzenia i kontroli informacji rozliczeniowych i finansowych. Komisja Rewizyjna odpowiada również za sprawdzanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i wewnętrznego systemu kontroli Grupy. Jej członkowie to: Dominique BAZY, Roch DOLIVEUX, Eric DUCOURNAU, Christophe LATOUCHE oraz Pierre-Yves REVOL.
 • Komisja ds. Nominacji i Wynagrodzeń, którą kieruje Jean-Jacques BERTRAND
  Ta komisja wspiera radę w wyborze członków oraz osób na wyższych stanowiskach kierowniczych, a także formułuje zalecenia odnoszące się do ich wynagrodzenia.
  Jej członkowie to: Jean-Jacques BERTRAND, Eric DUCOURNAU oraz Pierre-Yves REVOL.
 • Komisja Strategiczna, którą kieruje Roch DOLIVEUX
  Celem działań tej komisji jest wydawanie opinii na temat najważniejszych decyzji strategicznych Grupy, szczególnie w odniesieniu do badań i rozwoju, a także na temat strategii rozwoju biznesu proponowanej Radzie Nadzorczej przez kierownictwo wykonawcze.
  Jej członkowie to: Roch DOLIVEUX, Marie-Anne AYMERICH, Dominique BAZY, Jean-Luc BELINGARD, Jean-Jacques BERTRAND, Jean-Laurent BONNAFE, Eric DUCOURNAU, Philippe FAURE, Rachel MAROUANI, Pierre-Yves REVOL oraz Eduardo SANCHIZ.
Image
comite direction pierre fabre 2020

Komitet Wykonawczy Grupy

Eric DUCOURNAU jest prezesem zarządu Grupy. Członkowie Komitetu Wykonawczego to:

 • Núria PEREZ-CULLELL (prezes jednostki biznesowej Dermo-Cosmetics & Personal Care)
 • Jean-Luc LOWINSKI (prezes jednostki biznesowej Medical Care)
 • Eric GOUY (starszy wiceprezes ds. administracyjnych, finansowych i prawnych)
 • Agnès PARK (starszy wiceprezes ds. zasobów ludzkich)
 • Giuseppe MELE (prezes jednostki biznesowej International, Export and E-Business)
 • Vincent HURAUX (prezes jednostki biznesowej Operations)