Juridisk information

 

Ansvarig utgivare

Pierre Fabre S.A

Ett franskt aktiebolag med ett registrerat kapital på 272 416 657,50  euro

Listat hos Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) i Paris med nummer B 662.006.170 12

Zone Industrielle de la Chartreuse

81100 Castres

FrankrikeTel: + 33 (0)5 63.62.38.50

Redaktionschef

Marc Alias

Webbadministratör

Om du vill kontakta webbadministratören klickar du HÄR

Värd

Företaget OVH,

aktiebolag, med ett kapital på 10 069 020 euro, registrerat på 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrike,

under numret 537 407 926 plats 2,

med huvudkontor på 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrike

 

De aktuella allmänna villkoren utgör villkoren för användning av Pierre Fabre Groups webbplats. Som användare anses du ha godkänt dessa villkor i och med att du besöker webbplatsen. Om du inte godkänner villkoren ber vi dig att lämna webbplatsen på en gång. Om du är juridiskt minderårig i det land där du bor, har du endast rätt att besöka webbplatsen i närvaro av dina föräldrar eller en handledare som tidigare har godkänt de aktuella villkoren. Dessa villkor kan när som helst bli föremål för ändringar utan någon föregående avisering.

 

Webbplatsens syfte

Webbplatsen har skapats i syfte att tillhandahålla information om företaget, närmare bestämt om vår organisationsstruktur, våra forskningsaktiviteter, vår personalpolicy och vår historia samt utgöra en plats för vår annonsering. Innehållet på Pierre Fabre Groups webbplats ska inte anses som juridiskt bindande.

Offentlig kommunikation med avseende på läkemedel omfattas av särskilda bestämmelser. Informationen på denna webbplats får inte tolkas som ett medicinskt utlåtande och får heller inte betraktas som ett substitut för en läkarkonsultation.

Inte heller får informationen på denna webbplats tolkas som en rekommendation att använda läkemedelsprodukter utan läkares inrådan.

 

Garanti

Pierre Fabre Group förbinder sig att säkerställa att innehållet på denna webbplats är i överensstämmelse med gällande lagbestämmelser. Vi förbinder oss särskilt att inte distribuera innehåll som strider mot tredje parts rättigheter genom sin våldsamma, pornografiska eller ärekränkande natur, samt att inte distribuera olagligt innehåll, i synnerhet inte om det är rasistiskt, främlingsfientligt, kan förknippas med pedofili eller är kränkande på annat sätt.

Pierre Fabre Group lämnar dock inga garantier för att informationen på denna webbplats är korrekt, aktuell eller fullständig.

 

Ansvarsskyldighet

 Pierre Fabre Group kan inte hållas ansvarig för följande:

skada eller personskada som direkt eller indirekt kan hänföras till konsultation av denna webbplats eller användning av information som finns tillgänglig på densamma;

direkta eller indirekta skador till följd av användning av webbplatsen, särskilt när det gäller negativa effekter på drift, ekonomi eller handel eller förluster av program eller data i informationssystem, även om Pierre Fabre Group på förhand underrättats om risken för sådana skador.

Pierre Fabre Group påtar sig inget ansvar när det gäller länkar till andra webbplatser, vilka endast tillhandahålls i informationssyfte. Alla länkar från denna webbplats till en annan webbplats får endast användas på användarens eget ansvar. Pierre Fabre Group kan inte hållas ansvarig för den information som finns tillgänglig på dessa andra webbplatser och påtar sig inget ansvar för deras innehåll.

Pierre Fabre Group kan inte hållas ansvarig för eventuella hyperlänkar som leder till denna webbplats. För att en tredje part ska få skapa en hyperlänk som leder till denna webbplats eller till någon av sidorna på denna webbplats krävs det först ett godkännande från ”Laboratoires Pierre Fabre”.

Pierre Fabre Group förbehåller sig rätten att kräva att en sådan länk tas bort.

Pierre Fabre Group förbehåller sig rätten att, om så anses befogat, tillfälligt eller permanent ändra eller ta bort hela eller delar av denna webbplats, utan föregående avisering eller rätt till gottgörelse av något slag. Pierre Fabre Group kan under inga omständigheter hållas ansvarig gentemot användaren eller tredje part i händelse av ändring, avbrott eller avstängning av denna webbplats.

 

Immateriella rättigheter

Alla bilder och texter som finns på webbplatsen, liksom alla produkt- eller varumärkesnamn som omnämns, tillhör Pierre Fabre Group eller dess dotterbolag, eller innehas av dessa under licens.

Informationen på denna webbplats får endast laddas ned, publiceras eller skrivas ut för privat bruk, det vill säga för icke-kommersiella syften, utan att någon ändring görs i förklaringar om immateriella rättigheter, och följande utlåtande måste noga reproduceras i varje kopia: ”Detta dokument är hämtat från Pierre Fabre Groups webbplats (http://www.pierre-fabre.com/en). Alla rättigheter förbehålles.”

Det är förbjudet att använda information från webbplatsen på annat sätt än vad som anges ovan utan föregående skriftligt tillstånd från Pierre Fabre Group.

 

Skydd av personuppgifter

Inga personuppgifter samlas in utan din vetskap. Pierre Fabre Group kan ibland samla in anonyma data, t.ex. om sökningar som utförts. Dessa data används endast för statistiska ändamål.

Ibland kan du dock bli ombedd att lämna personuppgifter. Sådan information får inte överföras till någon tredje part utan ditt medgivande.

I enlighet med fransk lagstiftning per den 6 januari 1978 om informationsteknik och dataskydd har du även rätt att kontakta webbplatsens redaktör för att få tillgång till uppgifter som rör dig och få dem ändrade, rättade eller raderade.

Eftersom internet är ett öppet nätverk kan Pierre Fabre Group inte garantera att dessa data inte kommer att omdirigeras av tredje part. 

 

Tillämplig lag och jurisdiktion

De aktuella allmänna villkoren lyder under fransk lag. Om en uppgörelse i godo inte kan ske är fransk domstol behörig att lösa eventuella tvister som uppstår till följd av att de aktuella villkoren inte efterlevs.

 

Vi vårdar livet genom att ta fram och utveckla innovativa lösningar inspirerade av konsumenter och patienter och bidra till varje persons välbefinnande, från hälsa till skönhet.