Vår styrning

Kontrollorgan för aktieinnehav

Pierre Fabre Foundation

Pierre Fabre Foundation är koncernens majoritetsägare. Eftersom stiftelsen först och främst ägnar sig åt sitt allmännyttiga uppdrag delegeras tillsynen av koncernledningen till dotterbolaget Pierre Fabre Participations.

Image
Portrait de Pierre Yves Revol
Pierre-Yves Revol, ordförande för Pierre Fabre Participations

Pierre Fabre Participations

Detta kontrollerande bolag godkänner koncernens strategi, utser ledningsgruppen och säkerställer att de målsättningar för kontinuitet som fastställts av Pierre Fabre följs:

 • Säkerställa koncernens oberoende
 • Fortsätta att driva båda verksamhetsområdena (läkemedel och dermokosmetika)
 • Göra stora investeringar i FoU
 • Prioritera långsiktiga mål framför kortsiktiga ekonomiska resultat
 • Se till att koncernen fortsätter att göra avtryck i sin hemregion och genom sitt sociala ansvarstagande
 • Möjliggöra för Pierre Fabre Foundation att arbeta mot sina mål via en lämplig utdelningspolicy
Image
schema_actionnariat SV

Rörelsedrivande bolag

Pierre Fabre SA 

Pierre Fabre S.A. är koncernens holdingbolag. Det fastställer koncernens övergripande strategi, konsoliderar och samordnar våra aktiviteter och tillhandahåller gemensamma tjänster och supportfunktioner. Pierre Fabre Médicament och Pierre Fabre Dermo-Cosmétique är de största dotterbolagen till Pierre Fabre S.A. och ansvarar för verksamheten inom läkemedel respektive dermokosmetika.

Pierre Fabre SA Supervisory Board

Ordförande: Roch DOLIVEUX.

Verkställande Direktör: Pierre-Yves REVOL

Medlemmar i nämnden: Marie-Anne AYMERICH, Dominique BAZY, Jean-Luc BELINGARD, Jean-Jacques BERTRAND, Jean-Laurent BONNAFE, Nathalie DELAPALME, Jacques FABRE, Philippe FAURE, Isabelle GIROLAMI, Marie-France MARCHAND-BAYLET, Rachel MAROUANI och Eduardo SANCHIZ

Representanter för medarbetarna och aktieprogrammet för anställda: Agathe AMARA-COLOMBIE, Claire MEUNIER och Alexandre GIRAUDON.

Pierre Fabre Supervisory Board har bildat tre kommittéer:

 • Revisionskommittén som leds av Dominique BAZY
  Denna kommitté har som huvuduppgift att granska räkenskaperna och övervaka frågor som rör generering och kontroll av redovisning och finansiell information. Revisionskommittén ansvarar även för att se till att koncernens system för riskhantering och intern kontroll är effektiva. Denna kommitté består av: Dominique BAZY, Roch DOLIVEUX, Eric DUCOURNAU, Christophe LATOUCHE och Pierre-Yves REVOL.
 • Kommittén för valberedning och ersättningar, som leds av Jean-Jacques BERTRAND
  Den här kommittén hjälper nämnden att utse sina medlemmar och nominera bolagsstyrelsemedlemmar och tar fram rekommendationer om deras ersättning.
  Denna kommitté består av: Jean-Jacques BERTRAND, Eric DUCOURNAU och Pierre-Yves REVOL.
 • Den strategiska kommittén som leds av Roch DOLIVEUX
  Den här kommittén har som uppgift att yttra sig om koncernens viktigaste strategiska vägval, i synnerhet när det gäller FoU, samt om dess affärsutvecklingspolicy, som den verkställande ledningen lägger fram för nämnden.
  Denna kommitté består av: Roch DOLIVEUX, Marie-Anne AYMERICH, Dominique BAZY, Jean-Luc BELINGARD, Jean-Jacques BERTRAND, Jean-Laurent BONNAFE, Eric DUCOURNAU, Philippe FAURE, Rachel MAROUANI, Pierre-Yves REVOL och Eduardo SANCHIZ.
Image
comite direction pierre fabre 2020

Koncernens verkställande kommitté

Eric DUCOURNAU är koncernchef. Ledamöter i den verkställande kommittén:

 • Núria PEREZ-CULLELL (ordförande för affärsområdet Dermo-Cosmetics & Personal Care)
 • Jean-Luc LOWINSKI (ordförande för affärsområdet Medical Care)
 • Eric GOUY (vice VD för Administrative, Finance and Legal)
 • Agnès PARK (vice VD för Human Resources)
 • Giuseppe MELE (ordförande för affärsområdet International, Export and E-Business)
 • Vincent HURAUX (ordförande för affärsområdet Operations)